Voorwaarden Cameracollege

Voorwaarden Cameracollege

Voorwaarden Cameracollege

Algemene voorwaarden Cameracollege Mei 2014

DEEL | ALGEMEEN

Artikel 1: Definities

1.1 Onder ‘Het Cameracollege’ dient in dit verband te worden verstaan: Cameracollege, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 201254110000.
1.2 Onder “Studie” dient in dit verband te worden verstaan een door het Cameracollege georganiseerde studie, cursus, training, opleiding, studiedag of andere activiteit gericht op kennisoverdracht.
1.3 Onder “Opleiding” dient in dit verband te worden verstaan een door het Cameracollege georganiseerde studie die wordt afgesloten met een toets, vastgesteld door en onder toezicht van de Examencommissie van het Cameracollege.
1.4 Onder “Training” dient in dit verband te worden verstaan een door het Cameracollege georganiseerde studie die niet wordt afgesloten met een toets en waar enkel een certificaat van deelname voor wordt verstrekt.
1.5 Onder “Deelnemer” dient in dit verband te worden verstaan de persoon die zich voor een studie heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven. Een deelnemer kan ook als “Student” worden aangeduid.
1.6 Onder “Inschrijving” dient in dit verband te worden verstaan de verwerking van de daartoe aangewezen onderwijsovereenkomst en definitieve plaatsing voor een studie.
1.7 Onder “Annulering” dient in dit verband te worden verstaan de schriftelijke opzegging van deelname aan een studie door een deelnemer.
1.8 Onder “Studiegeld” dient in dit verband te worden verstaan het bedrag dat het Cameracollege in haar communicatie (brochures, websites, offertes e.d.) hanteert voor deelname aan een studie. Bijkomende kosten (artikel 10) vallen niet onder het studiegeld.
1.9 Onder “Lesmateriaal” dient in dit verband verstaan te worden alle in het kader van de studie ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde analyses, ontwerpen, modellen, programmatuur, documenten en overige zaken.
1.10 Onder “ELO” wordt verstaan de elektronische leeromgeving, die het Cameracollege aan de deelnemers beschikbaar stelt ter ondersteuning van het leerproces. Op de ELO kan lesmateriaal ter beschikking worden gesteld.
1.11 Onder “Toets” wordt verstaan een onderzoek naar kennis, inzicht, vaardigheden en/of houding, waarvan de uitkomst in een beoordeling worden uitgedrukt en die op zichzelf dan wel samen met andere toetsen de afsluiting vormt van een opleiding;
1.12 Onder “Onderwijsovereenkomst” wordt verstaan de overeenkomst tussen Deelnemer en het Cameracollege voor het volgen van een studie aan het Cameracollege.
1.13 Onder “Studentenstatuut” wordt verstaan alle bepalingen die betrekking hebben op de studies en studenten van het Cameracollege en als verdieping dan wel verduidelijking op de algemene voorwaarden moeten worden beschouwd.
1.14 Onder “Onderwijs- en Examenregeling” (afgekort: OER) wordt verstaan het bijzondere deel van het studentenstatuut waarin bijzondere bepalingen met betrekking tot de opleiding alsmede de examens en toetsen, die samenhangen met een opleiding, zijn opgenomen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en te verrichten diensten van het Cameracollege strekkende tot het verzorgen van onderwijs, ontwikkelen van cursussen ten behoeve van vak of beroep, het opzetten, inrichten en coördineren van onderwijs, het uitvoeren van kwaliteitsbewaking in het onderwijs, het geven van onderwijskundige advisering en ondersteuning en alle daarmee samenhangende activiteiten.
2.2 Algemene (inkoop)voorwaarden van het Cameracollege’s (potentiële) contractspartij worden door het Cameracollege uitdrukkelijk en in alle gevallen van de hand gewezen, ook indien de (potentiële) contractspartij naar laatstgenoemde voorwaarden verwijst in een tot het Cameracollege gericht verzoek tot uitbrengen van een aanbod.
2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen het Cameracollege en de (potentiële) contractspartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbod en aanvaarding

3.1 Iedere aanbieding is vrijblijvend en dient als één geheel op te worden gevat.
3.2 De overeenkomst komt eerst tot stand na acceptatie van het aanbod én bevestiging van de opdracht door Cameracollege, een en ander als geregeld in het bijzondere deel van deze algemene voorwaarden dat ziet op de inschrijving (artikel 8).
3.3 Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de opdracht, geen opdrachtbevestiging is verzonden, wordt de studieplanning en/of factuur beschouwd als opdrachtbevestiging.
3.4 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk door partijen te worden overeengekomen.

Artikel 4: Prijzen

4.1 Alle prijzen c.q. studiegelden genoemd in de brochures of andere aanbiedingen van het Cameracollege zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijgesteld van BTW en/of andere heffingen. Alle prijzen genoemd in brochures of andere aanbiedingen van het Cameracollege inzake literatuur en het beschikbaar stellen van de ELO zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW en/of andere heffingen.
De ter zake verschuldigde B.T.W. en/of andere heffingen zijn eveneens verschuldigd.
4.2 De door het Cameracollege opgegeven prijzen c.q. studiegelden zijn gebaseerd op ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van loonsommen, berekend volgens de bij het bedrijf van het Cameracollege geldende normale arbeidstijden.
4.3 Indien na de datum van aanbieding een of meer van deze kostprijsbepalende factoren een wijziging ondergaan, ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden, dan is het Cameracollege gerechtigd de bij de aanvaarding van de opdracht overeengekomen prijzen c.q. studiegelden te wijzigen. Nadat de wijziging van de prijzen c.q. studiegelden is vastgesteld, zal het Cameracollege gerechtigd zijn de gewijzigde prijzen c.q. studiegelden te vorderen in dezelfde termijnen als waarin de oorspronkelijke prijs opeisbaar is gesteld.
4.4 Indien de toepassing van het voorgaande lid mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer binnen een termijn van 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, dan is de contractspartij van het Cameracollege gerechtigd de overeenkomst binnen 10 werkdagen nadat deze van de prijsverhoging in kennis is gesteld, middels aangetekend schrijven te ontbinden.
4.5 Prijzen c.q. studiegelden gelden in Euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4.6 Prijzen c.q. studiegelden die niet in Euro’s zijn uitgedrukt, zijn gebaseerd op de op het moment van de aanbieding in Nederland geldende valutakoersen. Bij wijziging van een koersverhouding ten nadele van het Cameracollege is deze gerechtigd om de met haar contractspartij overeengekomen prijzen of tarieven dienovereenkomstig te verhogen, zonder daarbij gehouden te zijn een wijziging vooraf aan haar contractspartij kenbaar te maken.

Artikel 5: Reclames

5.1 Klachten over de door het Cameracollege geleverde zaken c.q. verrichte diensten dienen binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na levering schriftelijk gemotiveerd aan de Klachtencommissie van het Cameracollege te worden gemeld, bij gebreke waarvan de wederpartij van het Cameracollege wordt geacht zich akkoord te hebben verklaard met de levering c.q. dienstverlening. Bepalingen met betrekking tot algemene klachten staan vermeld in het Studentenstatuut, hoofdstuk 7.
5.2 Klachten met betrekking tot examens dienen in voorkomende gevallen aanhangig gemaakt te worden bij de Commissie van Beroep voor de Examens, de bepalingen hieromtrent staan vermeld in het studentenstatuut, hoofdstuk 8.

6. Huiding bestuur

6.1 Na het ondertekenen van de onderwijsovereenkomst voor een studie ontvangt de deelnemer c.q. degene die de deelnemer heeft doen inschrijven een factuur ten bedrage van de totale studiekosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.2 Facturen worden verzonden naar het door de deelnemer c.q. degene die de deelnemer heeft doen inschrijven opgegeven adres, hetgeen de betalingsverplichting van de deelnemer c.q. degene die de deelnemer heeft doen inschrijven te allen tijde onverlet laat.
6.3 Betaling dient –tenzij schriftelijk anders overeengekomen– voor aanvang van studie te geschieden, binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Indien de factuur minder dan 5 werkdagen voor aanvang van de studie is verstuurd, dient de betaling te geschieden voor de laatste studiedag.
6.4 Tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen, dient de betaling te geschieden op de op de factuur aangegeven bankrekening in Nederlandse valuta, netto contant, zonder korting of aftrek hoegenaamd ook,steeds zonder beroep op schuldvergelijking.
6.5 Bij overschrijding van enig in deze algemene voorwaarden voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn is de deelnemer c.q. degene die de deelnemer heeft doen inschrijven zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege direct in verzuim. Het Cameracollege is in dat geval bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling tot incasso over te gaan. De deelnemer c.q. degene die de deelnemer heeft doen inschrijven zal in dat geval over de verschuldigde som een vertragingsrente verbeuren ter hoogte van de wettelijke rente.
6.6 De deelnemer c.q. degene die de deelnemer heeft doen inschrijven is naast de hoofdsom en de vertragingsrente alle kosten verschuldigd, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die door het Cameracollege ter inning van haar vordering alsook ten behoeve van de bewaring van haar rechten worden gemaakt. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 20% van de hoofdsom, met een minimum van 100 Euro, vermeerderd met de verschuldigde BTW.
6.7 Het Cameracollege behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de betaling is ontvangen. Cameracollege kan in voorkomende gevallen de deelnemer de toegang tot de lokaliteit waar de betreffende studie zal plaatsvinden ontzeggen en ook anderszins ter beschikking gestelde faciliteiten beëindigen. Tevens heeft zij de bevoegdheid de deelnemer de toegang tot het afleggen van examens te ontzeggen.

DEEL || ACTIVITEITEN

Artikel 7: Algemene regels voor studies

7.1 Het Cameracollege kondigt studies onder meer aan in brochures en folders of via andere media. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, houdt Cameracollege zich het recht voor de vermelde gegevens met betrekking tot data, prijzen en locatie te wijzigen, indien de omstandigheden haar daartoe naar haar oordeel noodzaken.
7.2 Het Cameracollege behoudt zich het recht voor om, indien er zich onvoldoende deelnemers voor hebben ingeschreven, zulks ter beoordeling van het Cameracollege, een studie geen doorgang te laten vinden c.q. uit te stellen.
7.3 Het Cameracollege kan, indien er zich meer dan het maximaal aantal deelnemers hebben ingeschreven, de deelnemers die zich inschrijven nadat het maximaal aantal deelnemers voor de betreffende studie is bereikt de toegang tot de betreffende studie gedurende het betreffende tijdvak weigeren. In dergelijke gevallen zal Cameracollege zich laten leiden door de chronologie van de inschrijvingen voor die specifieke studie.
7.4 Het Cameracollege kan besluiten deelnemers die in haar ogen niet voldoen aan de door het Cameracollege met betrekking tot de studie gestelde eisen als voorstudie, specifieke voorkennis etc. niet toe te laten tot de studie.
7.5 Het Cameracollege bericht de deelnemers, indien mogelijk in ieder geval twee weken na inschrijving voor de studie omtrent het al dan niet doorgang hebben van de studie. Onder omstandigheden kan het Cameracollege deze berichtgeving opschorten. Uiterlijk een week voor de aanvang van een Studie maakt het Cameracollege de locatie waar de studie plaatsvindt almede overige praktische informatie bekend.
7.6 Indien een studie geen doorgang vindt, worden de voor de betreffende studie reeds betaalde studiegelden aangewend voor inschrijving van de deelnemer aan de eerstvolgende gelijke c.q. gelijksoortige studie die het Cameracollege organiseert. De deelnemer wordt in dat geval met voorrang geplaatst. Eventuele tussentijdse prijsstijgingen worden in een dergelijk geval niet aan de deelnemer in rekening gebracht.
7.7 Het Cameracollege behoudt zich het recht voor de eerder gepubliceerde of anderszins bekendgemaakte samenstelling van docenten en cursus(bege)leiding van een Studie te wijzigen. Hieruit vloeit voor de Deelnemer, behoudens hetgeen in artikel 9 omtrent Annulering van de Inschrijving bepaalde, geen recht voort zijn Inschrijving te annuleren.
7.8 In gevallen waarin het voor een door Het Cameracollege gecontracteerde docent of cursus(bege)leider wegens overmacht onmogelijk is een studie te begeleiden, zal het Cameracollege trachten een vervangende docent of cursus(bege)leider in te zetten. Indien het Cameracollege er niet in slaagt een geschikte vervangende docent of cursus(bege)leider te contracteren voor de betreffende studie, heeft zij het recht de studie op een ander moment en/of een andere plaats te doen plaatsvinden.
7.9 Het Cameracollege behoudt zich het recht voor om deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van (een deel van) een studie belemmeren of bemoeilijken, mede gelet op het belang van de overige studenten, van verdere deelneming aan de studie uit te sluiten. Een dergelijke uitsluiting laat de verplichting tot betaling van het volledige studiegeld onverlet.

Artikel 8: Inschrijving

8.1 Inschrijving geschiedt, tenzij in de brochure c.q. aanbieding van Cameracollege uitdrukkelijk anders vermeldt, schriftelijk door middel van het insturen van het volledig ingevulde, voor de betreffende studie bestemde Onderwijs-overeenkomst.
8.2 Indien de door de potentiële deelnemer (eventueel: digitaal-) getekende Onderwijs-overeenkomst niet binnen 21 dagen nadat de overeenkomst is opgesteld door het Cameracollege, door het Cameracollege is ontvangen, behoudt het Cameracollege zich het recht voor de inschrijving niet verder in behandeling te nemen, zonder dat partijen over en weer tot (schade)vergoeding zijn gehouden. Deze termijn dient als “bedenktijd” voor de potentiële deelnemer te worden beschouwd.
8.3 Een potentiële deelnemer is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet eerder geldig ingeschreven dan nadat de betreffende bijbehorende bescheiden (diploma’s, getuigschriften of andere door het Cameracollege verzochte bescheiden) zijn ingediend bij het Cameracollege.
8.4 Gegevens in het kader van de Inschrijving ten behoeve van de persoonsregistratie worden opgenomen in de studentenadministratie van het Cameracollege en zullen worden aangewend voor aan de studies gerelateerde doelen. Tevens kunnen deze gegevens door Cameracollege worden aangewend om betrokkenen op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen en evaluaties met betrekking tot de kwaliteit van dienstverlening van het Cameracollege.
8.5 Door ondertekening van de onderwijsovereenkomst verklaart de Deelnemer de algemene voorwaarden van Cameracollege te kennen en te accepteren.

Artikel 9: Annulering door de deelnemer en Afwezigheid

9.1 Annulering van een Studie dient uiterlijk 21 kalenderdagen voor de aanvangsdatum van de eerste activiteit van de betreffende Studie te geschieden.
9.2 Annulering dient te allen tijde per aangetekende brief te geschieden.
9.3 Indien Annulering niet tijdig plaatsvindt, derhalve na het verstrijken van de termijn als genoemd in het eerste lid van dit artikel, is de Deelnemer het volledige studiegeld van de betreffende Studie verschuldigd. Indien Annulering tijdig plaatsvindt, derhalve voor het verstrijken van de termijn als genoemd in het eerste lid van dit artikel, is de Deelnemer slechts administratiekosten ad 150 Euro verschuldigd.
9.4 Indien de inschrijving tot stand komt na het verstrijken van het termijn als genoemd in het eerste lid van dit artikel, is de deelnemer bij annulering te allen tijde het volledige studiegeld van de betreffende studie verschuldigd.
9.5 De Deelnemer c.q. degene die de Deelnemer heeft doen inschrijven heeft tot 14 kalenderdagen voor aanvang van de studie het recht om een vervangende kandidaat-deelnemer aan te wijzen, mits zij Cameracollege hiervan bij aangetekende brief op de hoogte stelt en de kandidaat-deelnemer voldoet aan de eisen die Cameracollege aan deelnemers aan de betreffende studie stelt (artikel 7.4). Een en ander naar het oordeel van het Cameracollege.
9.6 Indien een deelnemer door overmacht (zulks naar het oordeel van het Cameracollege) een (belangrijk) deel van een bepaalde studie heeft moeten verzuimen, zal de deelnemer – voor zover mogelijk – in de gelegenheid gesteld worden bij de eerstvolgende mogelijkheid het verzuimde deel van de studie in te halen, zonder dat hiervoor additioneel studiegeld verschuldigd is. Reis- en verblijfkosten komen volledig voor rekening van de deelnemer. Het Cameracollege is in dergelijke gevallen echter nimmer verplicht het reeds betaalde studiegeld te restitueren, ook niet indien een (soort)gelijke studie niet langer wordt aangeboden door Cameracollege. Indien het studiegeld in tussentijd is verhoogd, zal het verschil tussen het verhoogde studiegeld en het oorspronkelijke studiegeld aan de Deelnemer c.q. degene die de Deelnemer heeft doen inschrijven in rekening worden gebracht.

Artikel 10: Bijkomende kosten

10.1 Tenzij in de schriftelijke informatie door Cameracollege aangaande een studie uitdrukkelijk anders vermeld, zijn in het studiegeld geen reis- en verblijfskosten zoals lunch- en dinerkosten, hotelkosten etc. begrepen. Deze kosten komen voor rekening van de Deelnemer.
10.2 Tenzij in de schriftelijke informatie door Cameracollege aangaande een studie uitdrukkelijk anders vermeld, zijn in het studiegeld geen kosten van aanschaf van ondersteunend materiaal als literatuur en lesbenodigdheden etc. begrepen. Deze kosten komen voor rekening van de deelnemer.
10.3 Indien op verzoek van een deelnemer in aanvulling op de reguliere toetsen additionele herkansings-mogelijkheden geboden worden, wordt daarvoor door Cameracollege additioneel (her)examengeld berekend.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

11.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op al het in het kader van de studie ontwikkelde of ter beschikking gestelde “Lesmateriaal”, hieronder begrepen Lesmateriaal dat beschikbaar is gesteld via ELO, berusten uitsluitend bij het Cameracollege of diens licentiegevers.
11.2 De deelnemer c.q. degene die de deelnemer heeft doen inschrijven verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk aan hem worden toegekend.
11.3 Het is de deelnemer c.q. degene die de deelnemer heeft doen inschrijven zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het Cameracollege niet toegestaan de Informatie ter beschikking te stellen aan derden, te verveelvoudigen of daarvan kopieën te (laten) vervaardigen.
11.4 De Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle door het Cameracollege aan hem ter beschikking gestelde informatie.
11.5 Voor de werkstukken die door de deelnemers zijn vervaardigd en die zich op een beeld- of geluidsdrager bevinden, berust het auteursrecht bij het Cameracollege. Door het feit van deelneming wordt de deelnemer geacht de rechten van bedoelde werkstukken/materiaal aan het Cameracollege te hebben overgedragen. Hieronder valt ook aanvullend materiaal dat door studenten op eigen gelegenheid is vervaardigd tijdens/van een studie aan het Cameracollege.
11.6 Het Cameracollege kan beeld- en/of geluidsmateriaal gemaakt van deelnemers en/of schriftelijke reacties van deelnemers vervaardigd tijdens of naar aanleiding van de studie, gebruiken voor promotionele doeleinden. Door het feit van deelneming wordt de deelnemer geacht de rechten van het bedoelde materiaal aan het Cameracollege te hebben overgedragen.

DEEL ||| OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 De inhoud van het Lesmateriaal is samengesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek en/of praktische ervaring. Het Cameracollege sluit iedere aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren c.q. toepassen door Deelnemers van adviezen, aanbeveling, constructies, modellen etc. die in het Lesmateriaal vervat zijn en/of mondeling bij de Studie worden gegeven uit.
12.2 Het Cameracollege sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade welke ontstaan is door en/of tijdens het gebruik van de door en/of namens haar geleverde zaken en/of diensten, ook indien deze schade is ontstaan door toedoen van door het Cameracollege bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden alsmede schade welke het gevolg is van het niet-voldoen van door het Cameracollege geleverde zaken aan de daaraan gestelde eisen danwel welke het gevolg is van gebreken in de levering door het Cameracollege.
12.3 Het Cameracollege sluit iedere aansprakelijkheid voor mogelijke schade die een Deelnemer en/of degene die een Deelnemer heeft doen inschrijven lijdt ten gevolge van het niet doorgaan c.q. niet op eerder opgegeven datum doorgang vinden van een Studie met zich meebrengt.
12.4 Het Cameracollege sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat door of anderszins het gevolg is van het niet (meer) plaatsvinden van een Studie.
12.5 Iedere (buiten)contractuele aansprakelijkheid van het Cameracollege alsmede haar directie en werknemers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van het Cameracollege wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Op verzoek wordt een extract van de huidige aansprakelijkheidspolis toegezonden.
12.6 Het bedrag van de totale aansprakelijkheid van het Cameracollege zal nooit het bedrag overschrijden dat het Cameracollege voor de uitvoering van de betreffende opdracht in rekening heeft gebracht c.q. ontvangt.
12.7 Indien het Cameracollege een advies verstrekt, is zij jegens haar contractspartij aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aantoonbare tekortkoming van dat advies, indien en voor zover de tekortkoming onder de gegeven omstandigheden en bij normale vakkennis en oplettendheid vermeden had behoren te worden en wel tot ten hoogste het bedrag van de afzonderlijke voor het advies bedongen vergoeding.
12.8 De wederpartij van het Cameracollege dient haar te allen tijde te vrijwaren voor aanspraken van derden op gronden en onder omstandigheden als beschreven in de eerste twee leden van dit artikel.

Artikel 13: Overmacht

13.1 Iedere verplichting van het Cameracollege tot nakoming van de overeenkomst wordt opgeschort voor de duur dat nakoming ten gevolge van overmacht niet of niet behoorlijk mogelijk is.
13.2 Onder overmacht wordt mede begrepen alle omstandigheden waarop het Cameracollege redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, ongeacht of deze ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar waren of niet, waardoor het houden van een (deel van een) studie geheel of gedeeltelijk en blijvend of tijdelijk wordt verhinderd. Als overmacht wordt in ieder geval aangemerkt de omstandigheid dat een docent niet in staat is om zijn medewerking te geven aan een (deel van een) studie alsmede de omstandigheid dat de betreffende locatie niet beschikbaar is en Cameracollege zich er voor heeft ingespannen een vervangende docent respectievelijk locatie te vinden.
13.3 Van overmacht is daarnaast onder meer, doch niet uitsluitend sprake in het geval van brand, overstroming, werkstaking, epidemieën (burger)oorlog, overheidsmaatregelen, niet (tijdig) beschikbaar zijn van vergunningen, handelsembargo’s, arbeidsonlusten, elektriciteitsuitval, bedrijfsstoringen, wanprestatie bij of vertraging aan de zijde van gecontracteerde docenten en cursus(bege)leiders door het Cameracollege ingeschakeld en het niet (tijdig) of onvoldoende beschikbaar zijn van docenten en cursus(bege)leiders.
13.4 De tekortkomende partij is verplicht de wederpartij onverwijld van een dergelijke omstandigheid op de hoogte te stellen.
13.5 Indien de nakoming langer dan drie maanden is opgeschort of zodra zeker is dat deze tenminste drie maanden zal duren, kan elk van beide partijen bij aangetekend schrijven vorderen dat de overeenkomst hetzij aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij met onmiddellijke ingang voor het betreffende deel wordt ontbonden, zonder dat partijen daarbij over en weer tot schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 14: Ontbinding

14.1 Indien de deelnemer of degene die de deelnemer doet inschrijven één van zijn verplichtingen jegens het Cameracollege niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of zijn onderneming beëindigt, dan komt het Cameracollege het recht toe zonder dat rechterlijke tussenkomst en/of een nadere ingebrekestelling is vereist door middel van een schriftelijke verklaring (alle) met de haar contractspartij gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden en recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst, onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten.
14.2 Indien het Cameracollege ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan de deelnemer of degene die de deelnemer doet inschrijven de betrokken overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van ontbindingschade.

Artikel 15: Toepasselijk recht

Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Artikel 16: Geschillenbeslechting

Alle geschillen – daaronder begrepen, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis aan en/of met Cameracollege zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Rechter in het Arrondissement Breda

Artikel 17: Slotbepaling

17.1 In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien gelden in eerste instantie de aanvullende bepalingen zoals vermeld in het studentenstatuut.
17.2 In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden en het studentenstatuut niet voorzien zal door de directie van Cameracollege in overleg met betrokkenen een redelijke regeling worden getroffen.

DEZE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD BIJ DE RECHTBANK TE BREDA

Opleidingen & Trainingen

Opleidingen & Trainingen