Klachtencommissie

Klachtencommissie

Een student die rechtstreeks in zijn of haar belang is getroffen door een handeling of besluit van het bestuur of een medewerker van het college, dan wel door een handeling van een medestudent en voor wie geen bijzondere klachtenregeling of beroepsprocedure mogelijk is, kan ter zake van die handeling of dat besluit een klacht indienen bij de Klachtencommissie.

Verantwoordelijkheden Klachtencommissie

De Klachtencommissie behandelt alle klachten niet betrekking hebbende op examens.

Beslissing Klachtencommissie

Van de beslissing op de klacht wordt de student binnen dertig dagen schriftelijk en met reden omkleed op de hoogte gebracht.
De termijn kan door het bestuur met veertien dagen worden verlengd.
Klager en aangeklaagde worden over een besluit schriftelijk geïnformeerd.
Tegen de uitspraak op de klacht kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld, behoudens het recht van een ieder zich tot de burgerlijke rechter te wenden.

Termijn indienen klachten

De klacht dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twintig dagen nadat de betreffende handeling is verricht of het besluit is genomen schriftelijk te worden ingediend, onder overlegging van ter zake van de klacht relevante stukken.
Bij overschrijding van de termijn wordt de klacht niet-ontvankelijk verklaard, tenzij de overschrijding niet aan de klager is te wijten, dan wel niet voor zijn of haar risico behoort te komen.
Tijdens het onderzoek over de klacht stelt de Klachtencommissie de aangeklaagde in de gelegenheid om op de ingediende klacht te reageren.

Spoedeisende gevallen

Indien de aard van de klacht dit rechtvaardigt, kan het bestuur in spoedeisende gevallen tijdelijke maatregelen treffen.
Klager en aangeklaagde worden over een besluit als bedoeld in de vorige volzin direct geïnformeerd.

Contactgegevens

Klachtencommissie Cameracollege
klachten@cameracollege.nl
t.a.v. Mevr. J. de Leeuw
Schapendreef 3
4824 AM BredaOpleidingen & Trainingen

Opleidingen & Trainingen