Klachtrecht

Klachtrecht

In eerste aanleg dient een student zich eerst te richten tot een medewerker van het Cameracollege om te proberen tot oplossing van klachten te komen.
Als dat onverhoopt niet lukt, dan kan de student zich richten tot de onafhankelijke Geschillencommissie.

1. Verschillende soorten klachtenregelingen

Naast een algemene klachtenregeling kent het college ook speciale klachtenregelingen.
Speciale klachtenregelingen zijn bestemd voor de afhandeling van klachten over specifieke onderwerpen, waarvan het nodig is gevonden daar een speciale regeling voor te treffen.
Speciale klachtenregelingen zijn opgenomen in de:
-Regeling ongewenst Gedrag Cameracollege;
-Regeling bescherming Persoonsgegevens Cameracollege.

2. Algemene klachtenregeling

Indien een student rechtstreeks in zijn of haar belang wordt getroffen door het besluit van een orgaan of een medewerker van het college, dan wel door een handeling van een medestudent of een medewerker, heeft de student het recht zich daarover te beklagen. In eerste aanleg zou de student zich kunnen richten tot zijn/haar directe docent, de hoofddocent, het bestuur of de administratie.

3. Wanneer is de algemene klachtenregeling niet van toepassing

Niet geklaagd kan worden over besluiten waarvoor een speciale klachtenregeling bestaat of waarvoor een aparte bezwaar- en beroepsprocedure is ingesteld.

5. Termijn voor het indienen van de klacht en behandeling klachten

De klacht moet zo spoedig mogelijk worden ingediend doch uiterlijk binnen 20 dagen nadat het betreffende besluit is genomen of de betreffende handeling is verricht.
De ontvangst van de klacht wordt door het Cameracollege binnen een week schriftelijk bevestigd.
De aangeklaagde wordt over de klacht geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld verweer te voeren.
De behandeling van de klacht mag in totaal niet langer dan twee weken in beslag nemen, van ontvangst tot uitspraak.
Mocht voor de behandeling meer onderzoek nodig zijn, kan deze termijn met maximaal twee weken worden verlengd.

6. Uitkomst onderzoek

Over de uitkomst van het onderzoek dat naar aanleiding van de klacht wordt ingesteld wordt de klager geïnformeerd.
De initiële klacht, behandeling en uitspraak worden een jaar bewaard.

7. Vertrouwelijke behandeling

Alle klachten worden door het Cameracollege vertrouwelijk behandeld.

8. Geschillencommissie

Indien de student zich niet kan vinden in de afhandeling van de klacht door het Cameracollege, kan de student een beroep doen op de onafhankelijke Geschillencommissie, waarbij het Cameracollege is aangesloten.
De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor beide partijen

 

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl
070 3105310

9. De commissie van kwaliteitshandhaving van de NRTO

Indien een Business 2 Business klant zich niet kan vinden in een afwikkeling van een klacht door het Cameracollege kan die zich richten tot de commissie van kwaliteitshandhaving van de NRTO.

Het NRTO secretariaat: 030-2041140
e-mail naar: info@nrto.nl

10. Waar te vinden in het Studentenstatuut

De algemene klachtenregeling is te vinden in artikel 7.1 van het Studentenstatuut.

Opleidingen & Trainingen

Opleidingen & Trainingen