Klachtrecht

Klachtrecht

De rechtsbescherming van studenten omvat niet alleen de mogelijkheid procedures te voeren bij de de Commissie van beroep voor de Examens of de rechtbank, maar ook uit de mogelijkheid gebruik te maken van het klachtrecht via de Klachtencommissie.

1. Verschillende soorten klachtenregelingen

Naast een algemene klachtenregeling kent het college ook speciale klachtenregelingen.
Speciale klachtenregelingen zijn bestemd voor de afhandeling van klachten over specifieke onderwerpen, waarvan het nodig is gevonden daar een speciale regeling voor te treffen.
Speciale klachtenregelingen zijn opgenomen in de:
-Regeling ongewenst Gedrag Cameracollege;
-Regeling bescherming Persoonsgegevens Cameracollege.

2. Algemene klachtenregeling

Indien een student rechtstreeks in zijn of haar belang wordt getroffen door het besluit van een orgaan of een medewerker van het college, dan wel door een handeling van een medestudent of een medewerker, heeft de student het recht zich daarover te beklagen bij de Klachtencommissie.

3. Wanneer is de algemene klachtenregeling niet van toepassing

Niet geklaagd kan worden over besluiten waarvoor een speciale klachtenregeling bestaat of waarvoor een aparte bezwaar- en beroepsprocedure is ingesteld.

De klacht moet schriftelijk (eventueel per email) worden ingediend bij:
De Klachtencommissie,
T.a.v. Mevr. J. de Leeuw
klachten@cameracollege.nl
Schapendreef 3
4824 AM Breda

5. Termijn voor het indienen van de klacht

De klacht moet zo spoedig mogelijk worden ingediend doch uiterlijk binnen 20 dagen nadat het betreffende besluit is genomen of de betreffende handeling is verricht.
De aangeklaagde wordt over de klacht geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld verweer te voeren.

6. Uitkomst onderzoek

Over de uitkomst van het onderzoek dat naar aanleiding van de klacht wordt ingesteld wordt de klager geïnformeerd.
Tegen deze uitspraak kan geen beroep worden ingesteld.

7. Vertrouwelijke behandeling

Alle klachten worden door de commissie vertrouwelijk behandeld.
Email en overige correspondentie met en van commissieleden worden niet door interne/externe afdelingen gecontrolleerd.

8. Waar te vinden in het Studentenstatuut

De algemene klachtenregeling is te vinden in artikel 7.1 van het Studentenstatuut.

Opleidingen & Trainingen

Opleidingen & Trainingen