Regeling Persoonsgegevens

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is het Cameracollege verplicht om de persoonlijke levenssfeer van een ieder waarvan de persoonsgegevens door het college worden verwerkt te beschermen.
Dit betekent dat de gegevens alleen voor bepaalde doeleinden mogen worden gebruikt en niet zondermeer aan derden mogen worden verstrekt.
Daarnaast mogen er ook geen onjuiste gegevens worden opgeslagen.

1. Regeling bescherming persoonsgegevens Cameracollege

De rechten van betrokkenen met betrekking tot de gegevens die over hen door het college worden bewaard zijn vastgelegd in de regeling bescherming persoonsgegevens Cameracollege die door het bestuur is vastgesteld.

2. Functionaris gegevensbescherming

Het bestuur is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.
De door het bestuur benoemde functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op de bescherming van de persoonsgegevens en kan aan de beheerders van de gegevens aanwijzingen geven.
Bij het college is de bestuursvoorzitter tevens de functionaris gegevensbescherming.

3. Rechten betrokkenen

Elke betrokkene heeft op grond van de regeling bescherming persoonsgegevens Cameracollege:
-recht op inzage.
Een verzoek tot inzage moet schriftelijk worden ingediend bij de beheerder van de betreffende gegevens;
-recht op verbetering.
Dit recht houdt in dat feitelijk onjuiste, onvolledige of niet de zaak dienende gegevens kunnen worden verbeterd;
de mogelijkheid tegen verwerking van bepaalde gegevens verzet aan te tekenen bij de beheerder van de gegevens.

4. Klachtrecht

Ongeacht het bovenstaande kunnen betrokkenen ook een klacht indienen bij de functionaris Gegevensbescherming indien zij van mening zijn dat de regeling bescherming persoonsgegevens Cameracollege niet juist wordt nageleefd.
Over de uitkomsten van het onderzoek dat vervolgens wordt ingesteld, wordt de klager schriftelijk geïnformeerd.

5. Eerste bezwaar dan beroep

Is een betrokkene het niet eens met een besluit over (de verwerking van) zijn of haar gegevens, dan kan hij of zij daar uiterlijk binnen zes weken schriftelijk bezwaar tegen maken.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:
Het bestuur van het Cameracollege
Ter attentie van:
functionaris gegevensbescherming
Schapendreef 3
4824 AM Breda

6. Beslissing op bezwaar

Wordt een bezwaarschrift ingediend, dan moet daar een besluit over worden genomen.
Meestal noemt men dit besluit een ‘beslissing op bezwaar’.
De ‘beslissing op bezwaar’ wordt altijd schriftelijk meegedeeld.
Is een belanghebbende het niet eens met de ‘beslissing op bezwaar’ dan kan hij of zij daar uiterlijk binnen zes weken schriftelijk tegen in beroep bij de rechtbank Breda.
De adresgegevens zijn:
Rechtbank Breda
Postbus 90110
4800 RA Breda
Meer informatie over de rechtbank Breda is te vinden op:
http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/Breda

7. Vereisten waar een bezwaar- of beroepschrift aan moet voldoen

Bezwaar- en beroepschriften moeten niet alleen tijdig worden ingediend; zij moeten ook aan een aantal andere eisen voldoen zoals:
-de naam en het adres van de indiener;
-de dagtekening;
-een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht en bij voorkeur kopie van dat besluit;
-de gronden van het bezwaar of beroep.
Laat een belanghebbende zich door een gemachtigde – niet zijnde een advocaat – vertegenwoordigen, dan moet aan het bezwaar- of beroepschrift een door de belanghebbende getekende volmacht worden toegevoegd.
Voldoet een bezwaar- of beroepschrift niet aan bovengenoemde voorschriften, dan loopt men de kans dat het bezwaar of beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard.

8. Kosten procedure

Interne procedures die gevoerd worden op grond van de regeling bescherming persoonsgegevens Cameracollege zijn kosteloos.
Procedures die gevoerd worden bij de rechtbank zijn dat niet en komen – in ieder geval – in eerste instantie voor rekening van betrokkene.

9. Waar te vinden in het Studentenstatuut

De regeling bescherming persoonsgegevens Cameracollege is een uitwerking van artikel 6.4 van het Studentenstatuut.

10. Informatie

Informatie over de regeling bescherming persoonsgegevens Cameracollege worden verstrekt door de functionaris gegevensbescherming (FG).

11. Informatie over meldingen en bestanden met persoonsgegevens

De FG beheert de meldingen.
Deze zijn door iedereen in te zien.
De beheerders of andere daartoe speciaal aangewezen medewerkers geven op verzoek nadere informatie over de gegevensverwerking en zijn ook degenen bij wie een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of verzet kan worden gedaan.

Opleidingen & Trainingen

Opleidingen & Trainingen