Examencommissie

Examencommissie

Aan het Cameracollege is een Examencommissie verbonden.

Verantwoordelijkheden Examencommissie

De examencommissie is in ieder geval belast met:
-het opstellen, afnemen van de toetsen en het vaststellen van de uitslag ervan;
-de zorg voor de organisatie van de toetsen en voor de goede gang van zaken tijdens de toetsen;
-het vaststellen van de uitslag van de examens;
-het uitreiken van certificaten;
-het treffen van minnelijke schikkingen naar aanleiding van verzoeken daartoe van de Commissie van beroep voor de examens.

Zittingsduur leden

De benoeming van leden van de Examencommissie geschiedt voor een periode van twee jaar; de leden zijn terstond herbenoembaar.

Instelling Examencommissie

De Examencommissie wordt door het bestuur ingesteld.

Externe leden

De Examencommissie kan voor de organisatie, met betrekking tot het afnemen van examens, externe examinatoren aanstellen.
Deze aanstelling dient door het bestuur te worden bekrachtigd.

Leden van de commissie

De Examencommissie bestaat uit leden van het personeel die met het verzorgen van onderwijs in die opleiding of opleidingen zijn belast alsmede externe aangetrokken examinatoren.
De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en één of meer plaatsvervangend voorzitters.
De Examencommissie bestaat uit ten minste drie leden.

Opleidingen & Trainingen

Opleidingen & Trainingen