Juridisch

Juridische bepalingen

Waar (samen) gewerkt wordt, dienen zaken duidelijk gereguleerd te worden.
Het Cameracollege kent dan ook bepalingen die de organisatie en het onderwijs structureren.
Sommige bepalingen worden extern opgelegd, zoals de algemene voorwaarden, sommige bepalingen legt het instituut zich zelf op om betere dienstverlening te garanderen.
Een student kan zich ten alle tijde beroepen op deze regelgeving.

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van het Cameracollege gelden voor al onze diensten en zijn gedeponeerd bij de rechtbank Breda.

Regeling ongewenst gedrag

In de regeling Ongewenst Gedrag van het Cameracollege wordt beschreven op welke wijze men zich kan beklagen over ongewenst gedrag en wat daar vervolgens mee wordt gedaan. De regeling geldt zowel medewerkers als studenten en externen.

Studentenstatuut

Het studentenstatuut van Het Cameracollege geldt voor een ieder die aan het college studeert.
Het studentenstatuut is op 22 mei 2009 vastgesteld door het bestuur en heeft de instemming van de Medezeggenschapsraad gekregen.

Rechtsbescherming

Het Cameracollege kent verschillende vormen van rechtsbescherming.

Regeling Persoonsgegevens

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is het Cameracollege verplicht om de persoonlijke levenssfeer van een ieder waarvan de persoonsgegevens door het college worden verwerkt te beschermen.
Dit betekent dat de gegevens alleen voor bepaalde doeleinden mogen worden gebruikt en niet zondermeer aan derden mogen worden verstrekt.
Daarnaast mogen er ook geen onjuiste gegevens worden opgeslagen.
Dit wordt in de regeling persoonsgegevens geregeld.

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

De Onderwijs- en Examenregeling geldt voor alle beroepsgerichte opleidingen van het Cameracollege waarvoor Cameracollege-certificaten worden uitgegeven.

Klachtrecht

De rechtsbescherming van studenten omvat niet alleen de mogelijkheid procedures te voeren bij de de Commissie van beroep voor de Examens of de rechtbank, maar ook uit de mogelijkheid gebruik te maken van het algemene klachtrecht via de Klachtencommissie.

Rechtbank

Leent een zaak zich niet voor behandeling door de klachtencommissie of de Commissie van Beroep voor de Examens, dan kan een belanghebbende de zaak voorleggen aan de rechtbank.

Opleidingen & Trainingen

Opleidingen & Trainingen