Rechtbank

Rechtbank als 'restrechter'

Leent een zaak zich niet voor behandeling door de klachtencommissie of de Commissie van Beroep voor de Examens, dan kan een belanghebbende de zaak voorleggen aan de rechtbank.
Dit is bij voorbeeld het geval als er een verschil van mening is tussen het college en een student over de hoogte van de te betalen cursusgelden, annuleringsregelingen en restitutie van cursusgelden.
De behandeling bij de rechtbank is niet gratis, niet alleen moet griffierecht worden voldaan maar in sommige gevallen is er ook sprake van een verplichte procesvertegenwoordiging.
Dit betekent dat men zich in dat geval moet laten bijstaan door een advocaat.
Deze kosten komen in eerste instantie voor rekening van de student en kunnen vervolgens alleen op het college worden verhaald als de rechter dat goedkeurt.
Zaken die aan de rechtbank worden voorgelegd zullen in de regel worden behandeld door de burgerlijke rechter.

Opleidingen & Trainingen

Opleidingen & Trainingen