Rechtsbescherming

1. Verschillende vormen van rechtsbescherming

Tijdens of voor het begin van de studie wordt een (aankomend) student geconfronteerd met besluiten van medewerkers of organen van het Cameracollege die voor de rechtspositie van de betrokkene gevolgen heeft. Is een (aankomend) student het niet eens met die besluiten, dan kan hij of zij daar in sommige gevallen bij een instantie bezwaar tegen maken of daartegen in beroep gaan. Voorwaarde daarbij is wel dat het steeds moet gaan om een concreet en specifiek – op de rechtspositie van de belanghebbende – gericht besluit en niet om een besluit van algemene strekking. Daarnaast moet het bezwaar- of beroepschrift ook tijdig en bij de juiste instantie zijn ingediend.
In het Studentenstatuut van het college is geregeld voor welk besluit dat betrekking heeft op het onderwijs, men bij welke – gespecialiseerde – instantie terecht kan en binnen welke termijn.
Belangrijke interne instanties voor bezwaar of beroep zijn:
* De Klachtencommissie
* De Commissie van beroep voor de examens.
Daarnaast bieden ook een aantal niet speciaal op het onderwijs gerichte regelingen, de deelnemers aan het onderwijs rechtsbescherming. De Examencommissie wordt niet als uitspraakbevoegde instantie aangemerkt. Dit betekent dat zij niet de formele bevoegdheid bezit om over geschillen een voor beide partijen bindende uitspraak te doen. In de praktijk heeft de Examencommissie wel een belangrijke bemiddelende rol bij het oplossen van geschillen.

2. Elkaar uitsluitende rechtspraak

De Klachtencommissie oordeelt over andere onderwerpen dan de Commissie van beroep voor de examens. Het is dus niet zo dat bij voorbeeld het eerst genoemde commissie in ‘hoger beroep’ de zaken van het laatst genoemde commissie behandelt.

3. Voertaal

Procedures bij de Commissies en bij de rechtbank worden gevoerd in de Nederlandse taal. Ook andere procedures worden in de regel in de Nederlandse taal gevoerd; zij het dat bij de mondelinge behandeling van een zaak in sommige gevallen ook wel Engels wordt gesproken. Uitspraken worden in alle gevallen in het Nederlands op schrift gesteld. Belanghebbenden die de Nederlandse taal niet of in onvoldoende mate spreken doen er goed aan gebruik te maken van een tolk of zich te laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die Nederlands spreekt. De eventuele kosten hiervan komen in beginsel voor rekening van de belanghebbende.

4. Termijnen

In juridische procedures worden aan partijen termijnen gesteld waarbinnen men moet reageren. Voor belanghebbenden is het van belang deze termijnen in acht te nemen. Doet men dit niet, dan loopt men de kans dat een bezwaar of beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard.

Opleidingen & Trainingen

Opleidingen & Trainingen